Distutils-SIG

distutils-sig@python.org

June 2000

  • 25 participants
  • 53 discussions
Re: [Distutils] cleaning up packages
by Michael Muller 07 Jun '00

07 Jun '00
cleaning up packages
by Randall Hopper 07 Jun '00

07 Jun '00
-I paths and ext_modules
by Randall Hopper 06 Jun '00

06 Jun '00

06 Jun '00
Patch to bdist_rpm
by Harry Henry Gebel 05 Jun '00

05 Jun '00
bug in install_scripts
by Greg Kochanski 05 Jun '00

05 Jun '00
bdist_rpm and RPM 2
by Greg Ward 04 Jun '00

04 Jun '00
bdist_rpm patch
by Harry Henry Gebel 02 Jun '00

02 Jun '00
Confusing options error msg
by Randall Hopper 02 Jun '00

02 Jun '00
RPM questions
by Greg Ward 02 Jun '00

02 Jun '00