Re: [Distutils] pypi.python.org as single point of failure