[docs] [issue12594] Docs for py3k still refer to "MacPython 2.5 folder"