[docs] [issue14956] custom PYTHONPATH may break apps embedding Python