[PyCon India] Re: [Inpycon] PyCon India 2020 Keynote: S Anand