Mailman-Users

mailman-users@python.org

June 2007

  • 94 participants
  • 116 discussions

22 Jun '07
Problem with Configuration
by David Epstein 22 Jun '07

22 Jun '07
Mailman for windows
by mattias jonsson 21 Jun '07

21 Jun '07

21 Jun '07
stat=unknown mailer error 2
by Aaron Schubert 21 Jun '07

21 Jun '07
Custom verify.txt has Wrong Content-Type
by Bryan Carbonnell 21 Jun '07

21 Jun '07
Feature comparison chart?
by Steven Clift 21 Jun '07

21 Jun '07