Re: [Pycon-openspaces] PyCon Open Spaces Game Plan