[Pyjaipur] Invitation to LNMHacks 3.0 | 3-4 November | Hackathon