Python-announce-list

python-announce-list@python.org

June 1999

  • 21 participants
  • 34 discussions

29 Jun '99
Yet Another config parser
by Mark Nottingham 29 Jun '99

29 Jun '99
DejaGrabber 0.1 -- search Dejanews with Python
by neelkļ¼ brick.cswv.com 29 Jun '99

29 Jun '99

25 Jun '99
Article about Python in Hungary
by Zsolt Hever 25 Jun '99

25 Jun '99
The 500th Posting!
by Markus Fleck 25 Jun '99

25 Jun '99
[fm] Sketch 0.7.0
by Markus Fleck 25 Jun '99

25 Jun '99
[fm] PySol 2.91
by Markus Fleck 25 Jun '99

25 Jun '99
[fm] Pyrite 0.7.4
by Markus Fleck 25 Jun '99

25 Jun '99
Zope Weekly News - Wed, 23 Jun 1999
by Amos Latteier 24 Jun '99

24 Jun '99