Python-announce-list

python-announce-list@python.org

June 2001

  • 21 participants
  • 33 discussions
PyWebLib 1.0.1
by Michael Ströder 30 Jun '01

30 Jun '01
Python 2.1 docs in GNU info format
by Fred L. Drake, Jr. 29 Jun '01

29 Jun '01
ANN: VideoCapture 0.3 released
by Markus Gritsch 28 Jun '01

28 Jun '01
ANN: SOAP.py 0.9.7
by Cayce Ullman 27 Jun '01

27 Jun '01
Authors needed for Python Books
by Dan Barthel 27 Jun '01

27 Jun '01
ANN: PyChecker version 0.6.1
by Neal Norwitz 27 Jun '01

27 Jun '01

26 Jun '01
PEP 260: simplify xrange()
by Guido van Rossum 26 Jun '01

26 Jun '01
Sybase module 0.27 released
by Dave Cole 26 Jun '01

26 Jun '01
msWeb 1.0.0
by Michael Ströder 25 Jun '01

25 Jun '01