Python-announce-list

python-announce-list@python.org

July 2013

  • 25 participants
  • 25 discussions

31 Jul '13
PyPy3 2.1 beta 1 released
by Philip Jenvey 30 Jul '13

30 Jul '13
PyGObject 3.9.5
by Simon Feltman 29 Jul '13

29 Jul '13
PyDev 2.8.0 Released
by Fabio Zadrozny 25 Jul '13

25 Jul '13
Django-hotsauce 0.4.5-beta3 release
by Etienne Robillard 25 Jul '13

25 Jul '13
[ANN] pyspread 0.2.4
by Martin Manns 23 Jul '13

23 Jul '13
docutils release 0.11 out
by engelbert gruber 22 Jul '13

22 Jul '13