Python-announce-list

python-announce-list@python.org

July 2014

  • 22 participants
  • 28 discussions

30 Jul '14
ANN: bcolz 0.7.1 released
by Francesc Alted 30 Jul '14

30 Jul '14

28 Jul '14
PyTexas 2014 Conference
by Glen Zangirolami 24 Jul '14

24 Jul '14
ANN: Bokeh 0.5.1 released
by Damian Avila 24 Jul '14

24 Jul '14
Wing IDE 5.0.8 released
by Wingware 22 Jul '14

22 Jul '14
ANN: Astropy v0.4 released
by Erik Tollerud 18 Jul '14

18 Jul '14
[ANN] PyFITS v3.3.0 released
by Erik Bray 17 Jul '14

17 Jul '14