Python-announce-list

python-announce-list@python.org

January 2016

  • 30 participants
  • 38 discussions
Roundup Bug-Tracker 1.5.1 released
by anatoly techtonik 11 Jan '16

11 Jan '16

11 Jan '16
[ANN] pyspread 1.0.1
by Martin Manns 10 Jan '16

10 Jan '16
[ANN] PyInstaller 3.1
by Hartmut Goebel 09 Jan '16

09 Jan '16
PyCA cryptography 1.2.1 released
by Paul Kehrer 08 Jan '16

08 Jan '16
PyCA/cryptography 1.2 released
by Paul Kehrer 08 Jan '16

08 Jan '16
Pythran 0.7.4 is out!
by serge guelton 08 Jan '16

08 Jan '16
ANN: Bokeh 0.11 released
by Bryan Van de Ven 06 Jan '16

06 Jan '16