[python-committers] Vote to promote Lysandros Nikolaou