Python-Dev June 2002

python-dev@python.org
  • 98 participants
  • 169 discussions
SF sending content-free emails
by Guido van Rossum 05 Jun '02

05 Jun '02
'compile' error message
by Thomas Heller 05 Jun '02

05 Jun '02
xrange identity crisis
by Oren Tirosh 05 Jun '02

05 Jun '02
6 16
0 0
Changes to PEP 8 & 42
by Neal Norwitz 04 Jun '02

04 Jun '02
Python 2.3 release schedule
by Guido van Rossum 04 Jun '02

04 Jun '02
10 22
0 0
Draft Guide for code migration and modernation
by Raymond Hettinger 04 Jun '02

04 Jun '02
7 13
0 0

04 Jun '02
12 36
0 0
subclass a module?
by barry@zope.com 04 Jun '02

04 Jun '02
zap _Py prefix?
by Skip Montanaro 04 Jun '02

04 Jun '02