[Python-Dev] :program: markup in .rst documentation