[Python-Dev] Iterable String Redux (aka String ABC)