Re: [Python-Dev] Installing Python to non-ASCII paths