Re: [Python-Dev] [Python-3000] Iterable String Redux (aka String ABC)