[Python-Dev] FYI: Perl 6, Topaz, and exploding kidneys