[Python-Dev] Re: Moving tzdata into the python organization