Re: [Python-Dev] [Python-3000] stdlib reorganization