RE: [Python-Dev] Re: [Python-checkins] python/nondist/sandbox/spambayes GBayes.py,1.7,1.8