Re: [Python-Dev] Iterable String Redux (aka StringABC)