[Python-ideas] Adding sortedconatiners to Python or merge the ideas?