[Python-ideas] Re: Expose PyFloat_AsDouble to Python