[Python-ideas] Re: a new data type: NamedValue -- similar to Enum