[Python-ideas] The async API of the future: Reactors