Re: [Python-ideas] Asynchronous IO ideas for Python