[Python-ideas] a new data type: NamedValue -- similar to Enum