[Python-ideas] The async API of the future: PEP 3153 (async-pep)