Re: [Python-ideas] Rename time module to "posixtime"