[yt-dev] Issue #667: Object deprecation (yt_analysis/yt)