[yt-dev] Issue #1019: Typo in documentation of (‘gas’, ‘density_gradient_y’) (yt_analysis/yt)