[yt-dev] Issue #1174: yt install script Centos 6.6 (yt_analysis/yt)