[yt-dev] Issue #1017: Streamlines crashes with python 3 (yt_analysis/yt)