[yt-dev] Issue #701: Documentation improvements (yt_analysis/yt)