[yt-dev] Issue #829: 'unitary' no longer works properly (yt_analysis/yt)