[yt-dev] Issue #609: Remove delaunay triangulation (yt_analysis/yt)