[yt-dev] Issue #960: Bad sub-volume plots for BoxLib/Maestro spherical data (yt_analysis/yt)