[yt-dev] Issue #1310: YTBoundsDefinitionError (yt_analysis/yt)