[yt-dev] Issue #888: find_max() returning odd values (yt_analysis/yt)