[yt-dev] Issue #1247: origin in SlicePlot (yt_analysis/yt)