[docs] [issue31378] Missing documentation for sqlite3.OperationalError

Zackery Spytz report at bugs.python.org
Wed Jun 13 01:56:28 EDT 2018


Change by Zackery Spytz <zspytz at gmail.com>:


----------
nosy: +ZackerySpytz
versions: +Python 3.8

_______________________________________
Python tracker <report at bugs.python.org>
<https://bugs.python.org/issue31378>
_______________________________________


More information about the docs mailing list