[EuroPython] Interview Eric S. Raymond

Tom Deprez Tom Deprez" <tom@aragne.com
Thu, 6 Jun 2002 12:02:44 +0200


Interview with Eric S. Raymond online:

http://europython.zope.nl/interviews/entries/eric_raymond

Regards,
EuroPython