[EuroPython] what about september?

Thomas Reulbach thomas@reulbach.com
Wed, 13 Nov 2002 18:14:55 +0100


+1
September is a good time :-)
Thomas