[Mailman-i18n] Vietnamize mailman

Clytie Siddall clytie at riverland.net.au
Tue Apr 18 10:41:05 CEST 2006


On 17/04/2006, at 4:33 PM, ho anh wrote:

> I want to translate Mailman into Vietnamese. It means that the  
> language use in Mailman program include of Vietnamese.
> Please tell me how to Vietnamize Mailman !
> Thank a lot

Mailman has just been translated into Vietnamese. The next release of  
Mailman should support Vietnamese fully.

Please see the updated Mailman list of supported languages (in English):

http://wiki.list.org/display/DEV/Languages

and the list of current Vietnamese localization projects (in  
Vietnamese):

http://vnoss.net/dokuwiki/projects:l10n

Your participation in any of these projects would be very welcome. :)
________________________
[message translated]

Chào bạn :)

Phần mềm Mailman mới được dịch sang tiếng Việt. Bản  
phát hành Mailman kế tiếp nên hỗ trợ đầy đủ tiếng  
Việt.

Bạn xem danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ trong  
Mailman (bằng tiếng Anh ):

http://wiki.list.org/display/DEV/Languages

cũng xem danh sách các dự án Việt hoá hiện thời tại  
VNOSS (bằng tiếng Việt):

http://vnoss.net/dokuwiki/projects:l10n

Mời bạn tham gia bất cứ dự án nào. Sự quan tâm của  
bạn rất được cảm kích.

Chúc bạn dịch vui nhé. :)

from Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm  
Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://mail.python.org/pipermail/mailman-i18n/attachments/20060418/a4925003/attachment.htm 


More information about the Mailman-i18n mailing list