سلام،<br>اول از همه خوشحالم که این جریان رو راه انداختید و به عنوان کسی که مقداری با پایتون آشناست و دوست داره دیگران هم باهاش آشنا بشن، از شما تشکر می‌کنم.<br>دوم اینکه فکر کنم بتونم آمفی تئاتر دانشکده‌ام رو برای این نشست بگیرم.<br>
اگر مایل بودین بگین تا برای صحبت با مسئولین دانشگاه اقدام کنم.<br>آدرسش: ونک، خیابان برزیل<br><br>- پیمان<br><br><div class="gmail_quote">2009/12/12 Mohsen Pahlevanzadeh <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:mohsen@pahlevanzadeh.org">mohsen@pahlevanzadeh.org</a>&gt;</span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">                                                              بهروز جان<br>
                                   بهتر نیست بندازیم آمفی تاتر وزارت IT?<br>
On Sat, 2009-12-12 at 09:33 +0000, behrooz kashaf wrote:<br>
 &lt;برای جشن پارسیکس هماهنگ کننده و رابط، انجمن صنفی کاربران نرم افزار<br>
 &lt;آزاد بودند که با فرهنگسرای رسانه صحبت کردند.  فقط اسم فردی که از انجمن<br>
 &lt;هماهنگی ها رو انجام می داد الان حضور ذهن ندارم که چه بود ... پیگیر می<br>
 &lt;شم همین جا به دوستان اطلاع می دهم .<br>
 &lt;البته شاید بخواهید مستقیم و بی واسطه با فرهنگسرای رسانه صحبت کنید!<br>
<div><div></div><div class="h5">&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; 2009/12/12 Mohsen Pahlevanzadeh &lt;<a href="mailto:mohsen@pahlevanzadeh.org">mohsen@pahlevanzadeh.org</a>&gt;<br>
 &lt;        هر دو<br>
&gt;<br>
&gt;         On Sat, 2009-12-12 at 12:05 +0330, Milad Rastian wrote:<br>
 &lt;         &lt;من هم تعجب کردم اتفاقا !‌گفتم داشتم می رفتم طرف ابونتو پارتی<br>
 &lt;        سمت<br>
 &lt;         &lt;شریعتی می رفتم<br>
 &lt;         &lt;خب کدومش اینترنت داشت ! نکته خیلی مهمی این  !<br>
 &lt;         &lt;پس فکر کنم آقای کاشف می دوندند که برای پارسیکس چه طور جا<br>
 &lt;        تهیه کرده<br>
 &lt;         &lt;بودند<br>
&gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt; 2009/12/12 Mohsen Pahlevanzadeh &lt;<a href="mailto:mohsen@pahlevanzadeh.org">mohsen@pahlevanzadeh.org</a>&gt;<br>
 &lt;         &lt;        میلاد یه اشتباه لپی کردی، تو فرهنگسرا جشن پارسیکس<br>
 &lt;        بود.اوبونتو<br>
 &lt;         &lt;        پارتی توی<br>
 &lt;         &lt;        وزارت فن‌آوری اطلاعات توی شریعتی بود.<br>
&gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         On Sat, 2009-12-12 at 11:30 +0330, Milad Rastian<br>
&gt;         wrote:<br>
 &lt;         &lt;         &lt;خب پس احتمالا باید یک ثبت نام اولیه انجام بدیم و<br>
 &lt;        فقط اونها<br>
 &lt;         &lt;        رو قبول<br>
 &lt;         &lt;         &lt;کنیم که ثبت نام کردند ! یا اینکه یکم سختگیری<br>
 &lt;        کنیم :دی به هر<br>
 &lt;         &lt;        حال باید<br>
 &lt;         &lt;         &lt;بریم اول با این فرهنگسرا صحبت کنیم،‌ کسی از بچه<br>
 &lt;        های ابونتو<br>
 &lt;         &lt;        رو می<br>
 &lt;         &lt;         &lt;شناسید که در جریان تهیه مکان در فرهنگسرا بوده<br>
 &lt;        باشه ؟<br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
 &lt;         &lt;         &lt;در مورد زمان هم راستش فکر کنم جا رو بتونیم پیدا<br>
 &lt;        کنیم، حداکثر<br>
 &lt;         &lt;        ۱ ماه ۲<br>
 &lt;         &lt;         &lt;ماه بعدش می تونیم برگزار کنیم پس بهتر برای اینکه<br>
 &lt;        کارها رو<br>
 &lt;         &lt;        سریعتر انجام<br>
 &lt;         &lt;         &lt;بدیم یک موضوع  هم باز کنیم در مورد موضوعی که باید<br>
 &lt;        بحث بشه<br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt; 2009/12/12 Mohsen Pahlevanzadeh<br>
&gt;         &lt;<a href="mailto:mohsen@pahlevanzadeh.org">mohsen@pahlevanzadeh.org</a>&gt;<br>
 &lt;         &lt;         &lt;        ۸۰ نف اومده بودن.در ضمن اگر ما ۱ ماه اطلاع<br>
 &lt;        رسانی<br>
 &lt;         &lt;        کنیم قول<br>
 &lt;         &lt;         &lt;        می‌دم کمتر از<br>
 &lt;         &lt;         &lt;        ۱۰۰ نیاد. چون چیز نوعیه و همه می‌خوان چیزی<br>
 &lt;        بدونن<br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         On Sat, 2009-12-12 at 10:42 +0330, Milad<br>
&gt;         Rastian<br>
&gt;         &gt;         wrote:<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;اه اینترنت هم داشت !<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;چند نفر اومده بودند اوبونتو پارتی ؟<br>
 &lt;        احتمال زیاد<br>
 &lt;         &lt;        اولین<br>
 &lt;         &lt;         &lt;        کنفراسمون هم<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;زیاد جمعیتی نداشته باشه ! یا حداکثر به<br>
 &lt;        اندازه<br>
 &lt;         &lt;        ابونتو پارتی<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         باشه<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt; 2009/12/11 Mohsen Pahlevanzadeh<br>
&gt;         &gt;         &lt;<a href="mailto:mohsen@pahlevanzadeh.org">mohsen@pahlevanzadeh.org</a>&gt;<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;        اوبونتو پارتی اومده بودید؟از نظر<br>
 &lt;        فضا جای<br>
 &lt;         &lt;        فوق العاده<br>
 &lt;         &lt;         &lt;        مناسبی است<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;        با وجود<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;        اینترنت.<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         On Fri, 2009-12-11 at 23:04<br>
&gt;         +0330, Mohsen<br>
&gt;         &gt;         &gt;         Pahlevanzadeh wrote:<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;         &lt;فرهنگسرای رسانه خیلی کوچیکه!<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; On Fri, 2009-12-11 at 21:13<br>
&gt;         +0000, .::<br>
&gt;         &gt;         Mehdi<br>
&gt;         &gt;         &gt;         Bayazee ::.<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         wrote:<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;         &lt; &lt;این پارک فناوری اطلاعات پارس<br>
 &lt;        آنلاین<br>
 &lt;         &lt;        کجا هست ؟<br>
 &lt;         &lt;         &lt;        شهرک پرند<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;        آره ؟<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;         &lt; &lt;راستی چند تا چشن و سمینار تو<br>
 &lt;        فرهنگسرای<br>
 &lt;         &lt;        رسانه<br>
 &lt;         &lt;         &lt;        (میدان<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;        ولیعصر) برگزار<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;         &lt; &lt;شده. به نظرتون می شه با<br>
 &lt;        اونجا هماهنگ<br>
 &lt;         &lt;        کرد؟<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;         &lt; &lt;یه مورد دیگه. دوستان نظرتون<br>
 &lt;        در مورد<br>
 &lt;         &lt;        زمانش چی<br>
 &lt;         &lt;         &lt;        هست ؟<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt; 2009/12/11 Milad Rastian<br>
&gt;         &gt;         &lt;<a href="mailto:miladmovie@gmail.com">miladmovie@gmail.com</a>&gt;<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;         &lt; &lt;        ممنون بابت پیگری ولی<br>
 &lt;        اونجا<br>
 &lt;         &lt;        خیلی دور هست<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;         &lt; &lt;        یکجایی توی شهر می<br>
 &lt;        خواهیم باشه<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;         2009/12/11 Mohsen<br>
&gt;         &gt;         Pahlevanzadeh<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &lt;<a href="mailto:mohsen@pahlevanzadeh.org">mohsen@pahlevanzadeh.org</a>&gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;         &lt; &lt;                سلام<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;         &lt; &lt;                من با<br>
 &lt;        پارس‌آنلاین صحبت<br>
 &lt;         &lt;        کردم گفتن<br>
 &lt;         &lt;         &lt;        برای ۱۰۰<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;        تا ۱۲۰ نفر<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;         &lt; &lt;                آمفی تاتر با<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;         &lt; &lt;                اینترنت تو<br>
 &lt;        پارک<br>
 &lt;         &lt;        فنی‌آوری اطلاعات<br>
 &lt;         &lt;         &lt;        دارن که<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;        مشکلی نیست.<br>
 &lt;         &lt;         &lt;         &lt;         &lt; &lt;                --محسن<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         _______________________________________________<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         Pyiran-organizers<br>
&gt;         &gt;         mailing list<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         <a href="mailto:Pyiran-organizers@python.org">Pyiran-organizers@python.org</a><br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;<br>
&gt;         <a href="http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers" target="_blank">http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers</a><br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;         --<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;           /--------------------<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;         Milad Rastian<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         <a href="http://milad.rastian.com" target="_blank">http://milad.rastian.com</a><br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         _______________________________________________<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;         Pyiran-organizers<br>
&gt;         mailing list<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         <a href="mailto:Pyiran-organizers@python.org">Pyiran-organizers@python.org</a><br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;<br>
&gt;         <a href="http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers" target="_blank">http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers</a><br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt; --<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt; Regards,<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt; Mehdi Bayazee<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         _______________________________________________<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt; Pyiran-organizers mailing<br>
&gt;         list<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt; <a href="mailto:Pyiran-organizers@python.org">Pyiran-organizers@python.org</a><br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;<br>
&gt;         <a href="http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers" target="_blank">http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers</a><br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         _______________________________________________<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; Pyiran-organizers mailing list<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt; <a href="mailto:Pyiran-organizers@python.org">Pyiran-organizers@python.org</a><br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;<br>
&gt;         <a href="http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers" target="_blank">http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers</a><br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         _______________________________________________<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         Pyiran-organizers mailing list<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;         <a href="mailto:Pyiran-organizers@python.org">Pyiran-organizers@python.org</a><br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;<br>
&gt;         <a href="http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers" target="_blank">http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers</a><br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt; --<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt; /--------------------<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt; Milad Rastian<br>
&gt;         &gt;         &gt;         &gt; <a href="http://milad.rastian.com" target="_blank">http://milad.rastian.com</a><br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;         &gt; --<br>
&gt;         &gt;         &gt; /--------------------<br>
&gt;         &gt;         &gt; Milad Rastian<br>
&gt;         &gt;         &gt; <a href="http://milad.rastian.com" target="_blank">http://milad.rastian.com</a><br>
&gt;         &gt;         &gt; _______________________________________________<br>
&gt;         &gt;         &gt; Pyiran-organizers mailing list<br>
&gt;         &gt;         &gt; <a href="mailto:Pyiran-organizers@python.org">Pyiran-organizers@python.org</a><br>
&gt;         &gt;         &gt;<br>
&gt;         <a href="http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers" target="_blank">http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers</a><br>
&gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt;<br>
&gt;         &gt; --<br>
&gt;         &gt; /--------------------<br>
&gt;         &gt; Milad Rastian<br>
&gt;         &gt; <a href="http://milad.rastian.com" target="_blank">http://milad.rastian.com</a><br>
&gt;         &gt; _______________________________________________<br>
&gt;         &gt; Pyiran-organizers mailing list<br>
&gt;         &gt; <a href="mailto:Pyiran-organizers@python.org">Pyiran-organizers@python.org</a><br>
&gt;         &gt; <a href="http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers" target="_blank">http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers</a><br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;         _______________________________________________<br>
&gt;         Pyiran-organizers mailing list<br>
&gt;         <a href="mailto:Pyiran-organizers@python.org">Pyiran-organizers@python.org</a><br>
&gt;         <a href="http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers" target="_blank">http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers</a><br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Pyiran-organizers mailing list<br>
<a href="mailto:Pyiran-organizers@python.org">Pyiran-organizers@python.org</a><br>
<a href="http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers" target="_blank">http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyiran-organizers</a><br>
</div></div></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br>Listen to the mustn&#39;ts, child. Listen to the don&#39;ts.<br>Listen to the shouldn&#39;ts, the impossibles, the won&#39;ts.<br>Listen to the never haves, then listen close to me...<br>
Anything can happen, child. Anything can be...<br>- Shel Silverstein<br>