[pypy-svn] r74998 - pypy/branch/blackhole-improvement/pypy/jit/codewriter

arigo at codespeak.net arigo at codespeak.net
Tue Jun 1 12:07:20 CEST 2010


Author: arigo
Date: Tue Jun 1 12:07:19 2010
New Revision: 74998

Modified:
  pypy/branch/blackhole-improvement/pypy/jit/codewriter/jtransform.py
Log:
Rename.


Modified: pypy/branch/blackhole-improvement/pypy/jit/codewriter/jtransform.py
==============================================================================
--- pypy/branch/blackhole-improvement/pypy/jit/codewriter/jtransform.py	(original)
+++ pypy/branch/blackhole-improvement/pypy/jit/codewriter/jtransform.py	Tue Jun 1 12:07:19 2010
@@ -646,7 +646,7 @@
   def _is_gc(self, v):
     return v.concretetype.TO._gckind == 'gc'
 
-  def _rewrite_nongc_ptrs(self, op):
+  def _rewrite_cmp_ptrs(self, op):
     if self._is_gc(op.args[0]):
       return op
     else:
@@ -664,14 +664,14 @@
 
   def rewrite_op_ptr_eq(self, op):
     op1 = self._rewrite_equality(op, 'ptr_iszero')
-    return self._rewrite_nongc_ptrs(op1)
+    return self._rewrite_cmp_ptrs(op1)
 
   def rewrite_op_ptr_ne(self, op):
     op1 = self._rewrite_equality(op, 'ptr_nonzero')
-    return self._rewrite_nongc_ptrs(op1)
+    return self._rewrite_cmp_ptrs(op1)
 
-  rewrite_op_ptr_iszero = _rewrite_nongc_ptrs
-  rewrite_op_ptr_nonzero = _rewrite_nongc_ptrs
+  rewrite_op_ptr_iszero = _rewrite_cmp_ptrs
+  rewrite_op_ptr_nonzero = _rewrite_cmp_ptrs
 
   def rewrite_op_cast_ptr_to_int(self, op):
     if self._is_gc(op.args[0]):More information about the Pypy-commit mailing list