[pypy-svn] pypy default: This is the only file in the directory which must

amauryfa commits-noreply at bitbucket.org
Tue Jan 25 00:18:41 CET 2011


Author: Amaury Forgeot d'Arc <amauryfa at gmail.com>
Branch: 
Changeset: r41278:7b13113c54e1
Date: 2011-01-25 00:15 +0100
http://bitbucket.org/pypy/pypy/changeset/7b13113c54e1/

Log:	This is the only file in the directory which must be saved with CRLF
	line endings

diff --git a/lib-python/modified-2.7.0/email/test/data/msg_26.txt b/lib-python/modified-2.7.0/email/test/data/msg_26.txt
--- a/lib-python/modified-2.7.0/email/test/data/msg_26.txt
+++ b/lib-python/modified-2.7.0/email/test/data/msg_26.txt
@@ -1,45 +1,45 @@
-Received: from xcar [192.168.0.2] by jeeves.wooster.local
-  (SMTPD32-7.07 EVAL) id AFF92F0214; Sun, 12 May 2002 08:55:37 +0100
-Date: Sun, 12 May 2002 08:56:15 +0100
-From: Father Time <father.time at xcar.wooster.local>
-To: timbo at jeeves.wooster.local
-Subject: IMAP file test
-Message-ID: <6df65d354b.father.time at rpc.wooster.local>
-X-Organization: Home
-User-Agent: Messenger-Pro/2.50a (MsgServe/1.50) (RISC-OS/4.02) POPstar/2.03
-MIME-Version: 1.0
-Content-Type: multipart/mixed; boundary="1618492860--2051301190--113853680"
-Status: R
-X-UIDL: 319998302
-
-This message is in MIME format which your mailer apparently does not support.
-You either require a newer version of your software which supports MIME, or
-a separate MIME decoding utility.  Alternatively, ask the sender of this
-message to resend it in a different format.
-
---1618492860--2051301190--113853680
-Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
-
-Simple email with attachment.
-
-
---1618492860--2051301190--113853680
-Content-Type: application/riscos; name="clock.bmp,69c"; type=BMP; load=&fff69c4b; exec=&355dd4d1; access=&03
-Content-Disposition: attachment; filename="clock.bmp"
-Content-Transfer-Encoding: base64
-
-Qk12AgAAAAAAAHYAAAAoAAAAIAAAACAAAAABAAQAAAAAAAAAAADXDQAA1w0AAAAAAAAA
-AAAAAAAAAAAAiAAAiAAAAIiIAIgAAACIAIgAiIgAALu7uwCIiIgAERHdACLuIgAz//8A
-zAAAAN0R3QDu7iIA////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi3AAAAAAAAADeAAAAAAAAA
-C3ADMzMzMANwAAAAAAAAAAAHMAAAAANwAAAAAAAAAACAMAd3zPfwAwgAAAAAAAAIAwd/
-f8x/f3AwgAAAAAAAgDB0x/f3//zPAwgAAAAAAAcHfM9////8z/AwAAAAAAiwd/f3////
-////A4AAAAAAcEx/f///////zAMAAAAAiwfM9////3///8zwOAAAAAcHf3////B/////
-8DAAAAALB/f3///wd3d3//AwAAAABwTPf//wCQAAD/zAMAAAAAsEx/f///B////8wDAA
-AAAHB39////wf/////AwAAAACwf39///8H/////wMAAAAIcHfM9///B////M8DgAAAAA
-sHTH///wf///xAMAAAAACHB3f3//8H////cDgAAAAAALB3zH//D//M9wMAAAAAAAgLB0
-z39///xHAwgAAAAAAAgLB3d3RHd3cDCAAAAAAAAAgLAHd0R3cAMIAAAAAAAAgAgLcAAA
-AAMwgAgAAAAACDAAAAu7t7cwAAgDgAAAAABzcIAAAAAAAAgDMwAAAAAAN7uwgAAAAAgH
-MzMAAAAACH97tzAAAAALu3c3gAAAAAAL+7tzDABAu7f7cAAAAAAACA+3MA7EQAv/sIAA
-AAAAAAAIAAAAAAAAAIAAAAAA
-
---1618492860--2051301190--113853680--
+Received: from xcar [192.168.0.2] by jeeves.wooster.local
+  (SMTPD32-7.07 EVAL) id AFF92F0214; Sun, 12 May 2002 08:55:37 +0100
+Date: Sun, 12 May 2002 08:56:15 +0100
+From: Father Time <father.time at xcar.wooster.local>
+To: timbo at jeeves.wooster.local
+Subject: IMAP file test
+Message-ID: <6df65d354b.father.time at rpc.wooster.local>
+X-Organization: Home
+User-Agent: Messenger-Pro/2.50a (MsgServe/1.50) (RISC-OS/4.02) POPstar/2.03
+MIME-Version: 1.0
+Content-Type: multipart/mixed; boundary="1618492860--2051301190--113853680"
+Status: R
+X-UIDL: 319998302
+
+This message is in MIME format which your mailer apparently does not support.
+You either require a newer version of your software which supports MIME, or
+a separate MIME decoding utility.  Alternatively, ask the sender of this
+message to resend it in a different format.
+
+--1618492860--2051301190--113853680
+Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
+
+Simple email with attachment.
+
+
+--1618492860--2051301190--113853680
+Content-Type: application/riscos; name="clock.bmp,69c"; type=BMP; load=&fff69c4b; exec=&355dd4d1; access=&03
+Content-Disposition: attachment; filename="clock.bmp"
+Content-Transfer-Encoding: base64
+
+Qk12AgAAAAAAAHYAAAAoAAAAIAAAACAAAAABAAQAAAAAAAAAAADXDQAA1w0AAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAiAAAiAAAAIiIAIgAAACIAIgAiIgAALu7uwCIiIgAERHdACLuIgAz//8A
+zAAAAN0R3QDu7iIA////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi3AAAAAAAAADeAAAAAAAAA
+C3ADMzMzMANwAAAAAAAAAAAHMAAAAANwAAAAAAAAAACAMAd3zPfwAwgAAAAAAAAIAwd/
+f8x/f3AwgAAAAAAAgDB0x/f3//zPAwgAAAAAAAcHfM9////8z/AwAAAAAAiwd/f3////
+////A4AAAAAAcEx/f///////zAMAAAAAiwfM9////3///8zwOAAAAAcHf3////B/////
+8DAAAAALB/f3///wd3d3//AwAAAABwTPf//wCQAAD/zAMAAAAAsEx/f///B////8wDAA
+AAAHB39////wf/////AwAAAACwf39///8H/////wMAAAAIcHfM9///B////M8DgAAAAA
+sHTH///wf///xAMAAAAACHB3f3//8H////cDgAAAAAALB3zH//D//M9wMAAAAAAAgLB0
+z39///xHAwgAAAAAAAgLB3d3RHd3cDCAAAAAAAAAgLAHd0R3cAMIAAAAAAAAgAgLcAAA
+AAMwgAgAAAAACDAAAAu7t7cwAAgDgAAAAABzcIAAAAAAAAgDMwAAAAAAN7uwgAAAAAgH
+MzMAAAAACH97tzAAAAALu3c3gAAAAAAL+7tzDABAu7f7cAAAAAAACA+3MA7EQAv/sIAA
+AAAAAAAIAAAAAAAAAIAAAAAA
+
+--1618492860--2051301190--113853680--

diff --git a/lib-python/2.7.0/email/test/data/msg_26.txt b/lib-python/2.7.0/email/test/data/msg_26.txt
--- a/lib-python/2.7.0/email/test/data/msg_26.txt
+++ b/lib-python/2.7.0/email/test/data/msg_26.txt
@@ -1,45 +1,45 @@
-Received: from xcar [192.168.0.2] by jeeves.wooster.local
-  (SMTPD32-7.07 EVAL) id AFF92F0214; Sun, 12 May 2002 08:55:37 +0100
-Date: Sun, 12 May 2002 08:56:15 +0100
-From: Father Time <father.time at xcar.wooster.local>
-To: timbo at jeeves.wooster.local
-Subject: IMAP file test
-Message-ID: <6df65d354b.father.time at rpc.wooster.local>
-X-Organization: Home
-User-Agent: Messenger-Pro/2.50a (MsgServe/1.50) (RISC-OS/4.02) POPstar/2.03
-MIME-Version: 1.0
-Content-Type: multipart/mixed; boundary="1618492860--2051301190--113853680"
-Status: R
-X-UIDL: 319998302
-
-This message is in MIME format which your mailer apparently does not support.
-You either require a newer version of your software which supports MIME, or
-a separate MIME decoding utility.  Alternatively, ask the sender of this
-message to resend it in a different format.
-
---1618492860--2051301190--113853680
-Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
-
-Simple email with attachment.
-
-
---1618492860--2051301190--113853680
-Content-Type: application/riscos; name="clock.bmp,69c"; type=BMP; load=&fff69c4b; exec=&355dd4d1; access=&03
-Content-Disposition: attachment; filename="clock.bmp"
-Content-Transfer-Encoding: base64
-
-Qk12AgAAAAAAAHYAAAAoAAAAIAAAACAAAAABAAQAAAAAAAAAAADXDQAA1w0AAAAAAAAA
-AAAAAAAAAAAAiAAAiAAAAIiIAIgAAACIAIgAiIgAALu7uwCIiIgAERHdACLuIgAz//8A
-zAAAAN0R3QDu7iIA////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi3AAAAAAAAADeAAAAAAAAA
-C3ADMzMzMANwAAAAAAAAAAAHMAAAAANwAAAAAAAAAACAMAd3zPfwAwgAAAAAAAAIAwd/
-f8x/f3AwgAAAAAAAgDB0x/f3//zPAwgAAAAAAAcHfM9////8z/AwAAAAAAiwd/f3////
-////A4AAAAAAcEx/f///////zAMAAAAAiwfM9////3///8zwOAAAAAcHf3////B/////
-8DAAAAALB/f3///wd3d3//AwAAAABwTPf//wCQAAD/zAMAAAAAsEx/f///B////8wDAA
-AAAHB39////wf/////AwAAAACwf39///8H/////wMAAAAIcHfM9///B////M8DgAAAAA
-sHTH///wf///xAMAAAAACHB3f3//8H////cDgAAAAAALB3zH//D//M9wMAAAAAAAgLB0
-z39///xHAwgAAAAAAAgLB3d3RHd3cDCAAAAAAAAAgLAHd0R3cAMIAAAAAAAAgAgLcAAA
-AAMwgAgAAAAACDAAAAu7t7cwAAgDgAAAAABzcIAAAAAAAAgDMwAAAAAAN7uwgAAAAAgH
-MzMAAAAACH97tzAAAAALu3c3gAAAAAAL+7tzDABAu7f7cAAAAAAACA+3MA7EQAv/sIAA
-AAAAAAAIAAAAAAAAAIAAAAAA
-
---1618492860--2051301190--113853680--
+Received: from xcar [192.168.0.2] by jeeves.wooster.local
+  (SMTPD32-7.07 EVAL) id AFF92F0214; Sun, 12 May 2002 08:55:37 +0100
+Date: Sun, 12 May 2002 08:56:15 +0100
+From: Father Time <father.time at xcar.wooster.local>
+To: timbo at jeeves.wooster.local
+Subject: IMAP file test
+Message-ID: <6df65d354b.father.time at rpc.wooster.local>
+X-Organization: Home
+User-Agent: Messenger-Pro/2.50a (MsgServe/1.50) (RISC-OS/4.02) POPstar/2.03
+MIME-Version: 1.0
+Content-Type: multipart/mixed; boundary="1618492860--2051301190--113853680"
+Status: R
+X-UIDL: 319998302
+
+This message is in MIME format which your mailer apparently does not support.
+You either require a newer version of your software which supports MIME, or
+a separate MIME decoding utility.  Alternatively, ask the sender of this
+message to resend it in a different format.
+
+--1618492860--2051301190--113853680
+Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
+
+Simple email with attachment.
+
+
+--1618492860--2051301190--113853680
+Content-Type: application/riscos; name="clock.bmp,69c"; type=BMP; load=&fff69c4b; exec=&355dd4d1; access=&03
+Content-Disposition: attachment; filename="clock.bmp"
+Content-Transfer-Encoding: base64
+
+Qk12AgAAAAAAAHYAAAAoAAAAIAAAACAAAAABAAQAAAAAAAAAAADXDQAA1w0AAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAiAAAiAAAAIiIAIgAAACIAIgAiIgAALu7uwCIiIgAERHdACLuIgAz//8A
+zAAAAN0R3QDu7iIA////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi3AAAAAAAAADeAAAAAAAAA
+C3ADMzMzMANwAAAAAAAAAAAHMAAAAANwAAAAAAAAAACAMAd3zPfwAwgAAAAAAAAIAwd/
+f8x/f3AwgAAAAAAAgDB0x/f3//zPAwgAAAAAAAcHfM9////8z/AwAAAAAAiwd/f3////
+////A4AAAAAAcEx/f///////zAMAAAAAiwfM9////3///8zwOAAAAAcHf3////B/////
+8DAAAAALB/f3///wd3d3//AwAAAABwTPf//wCQAAD/zAMAAAAAsEx/f///B////8wDAA
+AAAHB39////wf/////AwAAAACwf39///8H/////wMAAAAIcHfM9///B////M8DgAAAAA
+sHTH///wf///xAMAAAAACHB3f3//8H////cDgAAAAAALB3zH//D//M9wMAAAAAAAgLB0
+z39///xHAwgAAAAAAAgLB3d3RHd3cDCAAAAAAAAAgLAHd0R3cAMIAAAAAAAAgAgLcAAA
+AAMwgAgAAAAACDAAAAu7t7cwAAgDgAAAAABzcIAAAAAAAAgDMwAAAAAAN7uwgAAAAAgH
+MzMAAAAACH97tzAAAAALu3c3gAAAAAAL+7tzDABAu7f7cAAAAAAACA+3MA7EQAv/sIAA
+AAAAAAAIAAAAAAAAAIAAAAAA
+
+--1618492860--2051301190--113853680--


More information about the Pypy-commit mailing list